Har du alt i orden?

Brann og Sikkerhets Tjenesten utfører vedlikehold, kontroll og montering av håndslokkere, brannslanger, brannalarmer og varselskilt. Vi refyller og trykktester Co2.

Kontakt oss!

Ring: 915 89 945
E-post: brannogsikkerhetstjenesten@gmail.com

Håndslukkere

Vedlikehold

Kontroll

Service

Brannslange

Brannslanger

Vedlikehold

Kontroll

Service

Brannslange

Kurs

Varme arbeider

Førstehjelp

Brannforebygging og slukking

Bestill nettbasert førstehjelpskurs

Hvem er vi?

Brann & Sikkerhets Tjenesten AS driver kontroll og service av brannutstyr.

Sertifisert

Vi er godkjent virksomhet for kontroll og service i henhold til NS 3910 og NS-EN 671-3. Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Det vil si at vi innehar kompetanse og  godkjent fagpersonell som bidrar til at din bedrift kan opprettholde brannsikkerhet ihht til internkontroll og HMS.

 

Gratis befaring

Vi foretar gjerne en gratis befaring i din bedrift, for å kartlegge hva som kreves for å opprettholde brannsikkerheten ihht gjeldende krav. Som kunde får din bedrift besøk en gang i året for å kontrollere, vedlikeholde og oppgradere brannsikkerheten.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen på bunnen av siden eller ring oss direkte på telefon 91 58 99 45 eller e-post brannogsikkerhetstjenesten@gmail.com.

Brann & Sikkerhets Tjenesten AS dekker hele landet.

Autorisert personell

Vi er medlem av Norsk Brannvernforening og Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

 Våre serviceteknikere har grønn godkjenning i henhold til NS 3910, som er norsk standard for kontroll og vedlikehold av håndslokkere, og NS-EN 671-3, som er norsk standard for kontroll og vedlike hold av slangetromler og brannslanger. Vår kursansvarlige i varme arbeider er godkjent instruktør av Brannvernforeningen. 

 

Har du kontrollert brannslukningsapparatet?

Private husstander skal selv kontrollere sitt brannslukningsapparat 2-4 ganger pr år. Hvert 5. år skal brannslukningsapparatet kontrolleres av en godkjent person.

s

Brann og exksplosjonsvernloven §6

Brann- og eksplosjonsvernloven § 6 om eiers plikter

Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.
Eier og bruker av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt. (…)

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1 med veiledning om generelle krav til eier

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt.

Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.

Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. (…)

Forsikringselskaper vanlige betingelser:

Det kreves minimum 1” brannslange på 1” opplegg eller minimum 6 kg. ABC (ABE) håndslokkeapparat eller 9 liter skumapparat, plassert med maksimum 25 meters avstand. Slokkeredskapene skal være plassert lett synlig, godt tilgjengelig og være unksjonelle. Slokkeredskapene skal kontrolleres minst en gang iåret. Hvert apparat skal være forsynt med en merkelapp som viser datoen for siste kontroll.