Brannforebygging (Brannvernleder)

I henhold til forskrift om brannforebygging gjelder plikter for:

A: Enhver til å vise aktsomhet ved brannfarlig aktivitet.

B: Eiere og brukere av byggverk til å forebygge brann.

C: Kommunene til å forebygge brann.

D: De som omsetter bærbart brannslukkerutastyr.

Brannvernloven med forskrift om brannforebygging og internkontrollforskrifter (HMS-lovgivning) krever at du som eiers og brukers representant for brannvern kan dokumentere den nødvendige opplæring og kunnskap som kreves for å kunne ivareta oppgaven. Kursets hensikt er å gi eiers og brukers representant den nødvendige innsikt om deres plikter innen brannforebygging, og ansvar-/oppgavefordeling i en brannsituasjon, gjeldende lover og forskrifter samt den enkeltes ansvar ved forebyggende brannvern.

Kurset inneholder:

  • Brannstatistikk/ brannårsaker
  • Brannteori
  • Lover og forskrifter
  • Passive og aktive brannverntiltak
  • Branndokumentasjon
  • Internkontroll/ risikokartlegging/ ansvar
  • Øvelse og opplæring
  • Tilsyn

 

§5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Eieren av et byggverk skal for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensende av en brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.

Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a: Oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder byggverket.

b: Fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

§ 9 Litt om Eierens systematiske sikkerhetsarbeid.

§ 10 Krav til dokumentasjon.

Forøvrig litt gjennomgang av Brannteori og slukkemidler.